Welkom in de kinderkine en logopedie –praktijk!
Samen met u en uw kind gaan wij graag op zoek naar een gepaste begeleiding. Door als kinesitherapeuten en logopediste samen te werken, vullen wij elkaar goed aan. Daarnaast zien wij ook een grote meerwaarde in een samenwerking met andere instanties (school, therapeuten, ...).

kinder kineONTWIKKELINGSSTIMULATIE

Het jonge kind ontwikkelt zich op verschillende gebieden, zo ook op vlak van motoriek. Wanneer een vertraging in de motorische ontwikkeling wordt opgemerkt, is het aangewezen om na te gaan hoe we het kind hierin kunnen begeleiden. Aan de hand van oefeningen wordt het kind gestimuleerd om nieuwe motorische vaardigheden aan te leren. Daarnaast wordt ook advies meegegeven hoe dit in de thuisomgeving verder kan aangemoedigd worden. Alle kinderen met een vertraagde ontwikkeling maar ook kinderen die poepschuiven, prematuur geboren kinderen, … komen hiervoor in aanmerking. Therapie kan opgestart worden op voorschrift van een huisarts, pediater of andere specialist.
PSYCHOMOTORIEK

Door te bewegen in onze omgeving, leren we nieuwe vaardigheden aan en doen we nieuwe ervaringen op. Wanneer het op motorisch vlak echter wat moeizamer verloopt kan dit een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld en de leermogelijkheden van een kind. Soms is er wat extra ondersteuning en oefening nodig om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen. Door op een leuke en taakgerichte manier te bewegen ontwikkelen kinderen het gebruik van hun zintuigen en bewegingen. Binnen psychomotoriek kunnen zowel grove (evenwicht, coördinatie, balvaardigheid) als fijn motorische vaardigheden (knippen, rijgen, …) aan bod komen. Daarnaast kan ook geoefend worden aan ruimtelijke oriëntatie, schrijfmotoriek, werkhouding, … Ook bij bepaalde diagnoses (DCD, ASS, …) kan de begeleiding van een kinderkinesitherapeut extra hulp bieden.
ORTHOPEDISCHE KLACHTEN

Als kinderkinesitherapeuten begeleiden we kinderen met allerlei orthopedische klachten (bv: slechte lichaamshouding, tenengang, klompvoetje, …)
RELAXATIETHERAPIE

Ook kinderen kunnen kampen met stress en spanning, al dan niet met bijkomende klachten zoals hoofdpijn, spierspanning, … Als kinesitherapeut willen we het kind helpen bij het herkennen van stress en hen technieken aanleren om weer tot rust te komen, we passen deze aan afhankelijk van de leeftijd.
VOORKEURSHOUDING EN/OF
PLAGIOCEPHALIE

Baby’s kunnen al zeer vroeg een voorkeurshouding ontwikkelen, waarbij ze hun hoofd veel frequenter naar één zijde draaien. Door dit vroegtijdig te behandelen kunnen bijkomende problemen (zoals schedelafplatting of een vertraagde motorische ontwikkeling) vermeden worden. Bij aanvang wordt nagegaan of er eventueel een oorzaak is voor de voorkeurshouding, nadien worden gerichte oefeningen uitgevoerd en aan de ouders aangeleerd om de voorkeurshouding te reduceren.
SCHRIJFMOTORIEK

Binnen schrijftherapie wordt aanvankelijk een analyse gemaakt van welke zaken er moeizamer verlopen in het schrijfproces om gericht te kunnen oefenen. Dit kan individueel namelijk sterk verschillen. We bieden ook de mogelijkheid om kinderen te leren typen aan de hand van het Typtien – programma, dit kan eventueel een bijkomende vaardigheid zijn op langere termijn.
TYPTIEN

Kinderen kunnen bij ons terecht om blind te leren typen. Dit aan de hand van het typtien-programma. Meer info vind je hier.
BOBATH THERAPIE

Bobath therapie richt zich voornamelijk op kinderen en volwassenen met een neuromusculaire aandoening. Als therapeut streven we ernaar om de bewegingsmogelijkheden van de patiënt te verbeteren en zo goed mogelijk te behouden op lange termijn. De basisprincipes worden ook aangewend bij mildere motorische problemen.
BABYMASSAGE

Heb je interesse in het aanleren van babymassage? Neem gerust contact op! Babymassage is een teder moment van lichamelijk contact en verbondenheid tussen ouder en kind, het stimuleert de bloedsomloop, spijsvertering, het biedt ontspanning en de baby leert er zijn lichaam door ontdekken.
VOORUIT OP DE BUIK!

Als kinderkinesitherapeuten zijn we overtuigd van het belang van buiklig wanneer de baby wakker is. We werkten samen met enkele kinesitherapeuten aan een website vol tips en tricks om buiklig te stimuleren. Ga hier gerust een kijkje nemen!


LogopedieLEERPROBLEMEN

Lees-, spelling-en/of rekenproblemen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)
TAALONTWIKKELINGSPROBLEMEN

Vertraagde taalontwikkeling of taalontwikkelingsstoornis. Enkele voorbeelden: Uw kind begint laat met spreken, begrijpt onvoldoende, gebruikt een beperkte woordenschat, heeft woordvindingsproblemen, spreekt in losse woorden, heeft moeite met het formuleren van zinnen,...
ARTICULATIEPROBLEMEN

(fonetisch en fonologisch): uw kind kan bepaalde klanken (nog) niet uitspreken, gebruikt een foute uitspraak, laat klanken weg, spreekt klanken juist uit maar kan deze niet goed gebruiken,...

Jo
Van den Broeck


Louise
Van Wonterghem


Farah
Mertens

Hoe gaan we tewerk?

1

AANMELDING

Een aanmelding kan gebeuren op doorverwijzing van een school, COS of arts. U neemt telefonisch contact met ons op, hierbij maken we een eerste inschatting van de problematiek en de hulpvraag van ouder en kind. Om een eerste afspraak te maken, hebt u een voorschrift nodig van een arts.


2

INTAKE EN ONDERZOEK

Aan de hand van een kinesitherapeutisch of logopedisch onderzoek en bijkomende informatie uit het anamnesegesprek, wordt bekeken waar de specifieke moeilijkheden liggen. Aan de hand daarvan, wordt bepaald of er therapie opgestart wordt en kan een behandelplan opgemaakt worden.


3

THERAPIE

De duur en frequentie van de therapiesessie wordt bij aanvang afgesproken, rekening houdend met de aard van de problematiek, leeftijd etc ..., een sessie heeft doorgaans een duur van 30 of 60 min.


4

EVOLUTIE

Wij houden u permanent op de hoogte van het verloop van de therapie en er wordt eventueel bijgestuurd waar nodig. We hechten veel belang aan een goede communicatie met alle betrokken partijen: ouders, leerkracht, andere therapeut, ondersteuning,...


PRAKTISCHE INFOWat breng je mee bij een eerste afspraak?

•Identiteitskaart en klevertje van de mutualiteit

•Voorschrift van een arts

•Verslagen of verwijsbrieven, info van vorige behandelingen of van de school van het kind

•Gelieve te vermelden indien u reeds behandeling volgde bij eenandere therapeut, dit is zeer belangrijk voor de latere terugbetaling door de mutualiteit!
(SCHOOL) OVERLEG

Wij vinden een goede communicatie en samenwerking zeer belangrijk. We geven permanent info mee over het verloop en de evolutie van de behandeling. Het kan echter ook zeer nuttig zijn om een uitgebreid overlegmoment in te plannen met de school, andere therapeuten en ouders. Om praktische redenen vragen we om dit ruim op voorhand met ons te overleggen zodat we dit kunnen inplannen.
BETALING

In de praktijk beschikken we over bankcontact of kan u betalen met de Payconiq-app. Bij betaling ontvangt u een getuigschrift voor verstrekte hulp, dit kan u zelf binnenbrengen bij de mutualiteit voor de terugbetaling van een gedeelte van het bedrag.